VISIE & MISSIE


ACHTER 'T PSC


De Antwerpse Protestantse kerken hebben meer dan 30 jaar geleden het Protestants Sociaal Centrum opgericht, om vanuit een diaconale bewogenheid, gebaseerd op een Bijbelse motivatie, actief te zijn in solidariteit met mensen die in de marginaliteit terechtkwamen, ongeacht hun achtergrond, overtuiging, levensmoed of levensmoeheid. Binnen het PSC worden zij “armgemaakte en armgeraakte mensen” genoemd. Daarmee wordt een directe link gelegd naar de structuren, die armoede veroorzaken en ook doen voortbestaan.

De visie die van meet af aan door het PSC gedragen werd en nog steeds bepalend is, is gebaseerd op de Bijbel.

Jezus leert ons dat wij onze naaste of medemens lief moeten hebben als onszelf. Dat betekent dat wij bereid moeten zijn ons te laten storen door het appel dat armgemaakte en armgeraakte mensen op ons doen. Het waarnemen van de nood is duidelijk verbonden met compassie, met geraakt worden en zich betrokken weten.

Vanuit het geloof dat alle mensen beelddragers zijn van één Schepper en daarom allen recht hebben op een waardig bestaan, willen wij strijden tegen het onrecht dat mensen wordt aangedaan en dit samen met hen. Empowerment en emancipatie zijn daarom belangrijke principes binnen het PSC zowel voor de bezoekers als de medewerkers en diegenen die het PSC steunen.

Zoals Jezus het opneemt voor de zwaksten in de door Romeinen en tempel gedirigeerde samenleving van zijn tijd, bv kleine bijdrage van een weduwe belangrijker vond dan de grote gift van een rijke, zo willen wij ook aan de zwaksten laten zien, dat zij en hun bijdrage aan de maatschappij van belang zijn. Meewerken aan het opbouwen van zelfvertrouwen en mondigheid van armgemaakte en armgeraakte mensen is een methode om aan dit belang te werken binnen het PSC. Zo leren we mensen om te vissen in plaats van hen vissen te geven.

Hij leert ons ook dat indien iemand je vraagt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Als wij iemand praktisch niet verder kunnen helpen is het de uitdaging om hem niet aan zijn lot over te laten, maar er voor hem te zijn en te blijven. Presentie is daarom één van de kernwoorden binnen het PSC.

Zoals God het onrecht dat zijn volk in Egypte werd aangedaan niet kon verdragen, maar zijn volk bevrijde uit de slavernij, zo komen we ook in het PSC op voor recht en vrede, voor bevrijding. Metterdaad en als het nodig is ook met het Woord! 

Vanuit deze visie willen de kerken het PSC sturen en steunen. Maar dit wil niet zeggen dat het PSC een zuiver Protestantse organisatie is. Iedereen is in onze organisatie welkom die solidair is met de zwaksten in de maatschappij. Het gaat tenslotte om vrede en gerechtigheid waarin het Koninkrijk Gods gestalte krijgt. Al wie zoekt naar recht doen, heelheid en menswaardigheid is een bondgenoot. Daarom kiezen we er als christen en als kerk voor, om geïnspireerd vanuit ons geloof, positief en constructief om te gaan met de gedeelde werkelijkheid van een zowel geseculariseerde als multi-levensbeschouwelijke en –culturele samenleving, en zo een stukje gestalte zijn van het Koninkrijk Gods op aarde.

Dat het PSC op deze manier een open organisatie is blijkt uit het feit dat er vrijwilligers en teamleden werkzaam zijn uit alle lagen van de bevolking, afkomstig uit verschillende landen, culturen en religies.

Het bestuur van het Protestants Sociaal Centrum
April 2010