MODELTESTAMENT DUOLEGAAT


 

In een testament wordt vastgelegd wat er met uw nalatenschap gebeurt. Naast familie en vrienden kunt u ook Protestans Sociaal Centrum  opnemen in uw testament.

Een testament is niet noodzakelijk definitief. U kunt het steeds herroepen of wijzigen. Met een testament maakt u een keuze voor de toekomst, het verarmt u niet bij leven.

Wanneer u uw testament wilt opmaken, kunt u uw notaris vragen dat voor u te doen en het te laten registreren. Ook als u liever zelf uw testament opstelt, vraagt u best uw notaris om raad.

Er bestaan drie geldige soorten testamenten :
• Het authentiek of notarieel testament, opgemaakt en bewaard door een notaris en ondertekend door de erflater. Dit is de meest zekere en veilige manier. Er zijn wel kosten aan verbonden (vanaf 200 €).
• Het eigenhandig testament, volledig door uzelf met de hand geschreven, ondertekend en gedateerd ; al dan niet bij een notaris in bewaring gegeven. Het testament niet in bewaring geven houdt echter gevaren in. Indien het bijvoorbeeld na uw overlijden gevonden wordt door iemand die zich erdoor benadeeld voelt, kan het verdwijnen. Er kan ook betwisting ontstaan over de authenticiteit.
• Het internationaal testament, opgemaakt door de erflater en voorgelegd aan een notaris. De notaris maakt een verklaring op die in een verzegelde enveloppe bij het testament wordt gevoegd en door de notaris wordt bewaard.

Hieronder vindt u mogelijke formuleringen. Probeer in elk geval zo duidelijk en ondubbelzinnig mogelijk neer te schrijven wat u beoogt.

Aanhef
Ik, ondergetekende (voornaam, naam), geboren te (gemeente) op (datum) en wonende (straat, nummer, gemeente), verklaar mijn testament als volgt op te maken.
Ik herroep hierbij uitdrukkelijk alle wilsbeschikkingen en testamenten die ik vroeger zou gemaakt hebben.

- Voorbeeld 1
• In een algemeen legaat kent u al uw goederen (of wat u niet aan een ander hebt toegekend) toe aan één of meerdere personen of organisaties. Heeft u geen reservataire (of bevoorrechte ?) erfgenamen, dan doet u er goed aan om minstens één algemeen legataris aan te stellen. Deze hoeft niet uw volledige nalatenschap te erven ; hij of zij kan aanspraak maken op alles wat u niet aan anderen hebt toegekend.

Formule :
Ik stel Protestans Sociaal Centrum Lange Stuivenbergstaat 54 2060 Antwerpen, aan tot mijn algemeen legataris. Ik laat de Stichting al mijn roerende en onroerende goederen na, die op de dag van mijn overlijden het geheel van mijn nalatenschap uitmaken.

- Voorbeeld 2
• In een bijzonder legaat, kent u een of meerdere goederen toe aan een bepaalde organisatie of persoon : een appartement aan Protestans Sociaal Centrum , een kunstwerk aan een bepaalde vriend, een juweel aan...

Formule :
Ik vermaak per bijzonder legaat aan Protestans Sociaal Centrum Lange Stuivenbergstaat 54 2060 Antwerpen, een som van
(XXXX) euro en/of mijn effecten die zich in de bank bevinden (naam en gegevens) en/of mijn huis of appartement gevestigd te (adres) of...

- Voorbeeld 3
• In een legaat onder algemene titel kent u een abstract deel van uw goederen - bijvoorbeeld een percentage van uw vermogen, of al uw onroerende goederen - toe aan een of meerdere organisaties of personen.

Formule :
Ik legateer aan Protestans Sociaal Centrum Lange Stuivenbergstaat 54 2060 Antwerpen,
- alle of XX % van mijn roerende goederen, of
- alle of YY % van mijn onroerende goederen,
of
- ZZ % van mijn totale vermogen...

- Voorbeeld 4
Een duo-legaat (ook een legaat onder last) bestaat in een verbintenis/voorwaarde
om iets te doen. Bijvoorbeeld : u laat een verre verwant of uw levenspartner een huis na en geeft Protestans Sociaal Centrum  een legaat onder last dat bestaat uit de rest van uw vermogen.
Als voorwaarde stelt u dat Protestans Sociaal Centrum  ook de successierechten van het huis voor de begunstigde betaalt.

Dit kan voor alle partijen grote voordelen opleveren omwille van het belastingvoordeel. Protestans Sociaal Centrum , Stichting van openbaar nut, betaalt in België successie- en overgangsrechten ter hoogte van een voorkeurstarief van slechts 6,6 tot 8,8 % (naargelang het Gewest waar u verblijft). Omdat dit tarief een stuk lager is dan wat verre verwanten of derden zouden moeten betalen (tot meer dan 50 % !), genieten zij mee van dit lagere tarief. Dankzij het duo-legaat kan de begunstigde dus evenveel of zelfs meer krijgen, terwijl u toch Protestans Sociaal Centrum  steunt met een substantieel gedeelte van uw nalatenschap.

Formule :
Ik stel Protestans Sociaal Centrum Lange Stuivenbergstaat 54 2060 Antwerpen aan als Algemeen Legataris van mijn nalatenschap om volgende legaten af te leveren, en de successierechten op deze legaten voor haar rekening te nemen : (voorbeelden)
- 40% van mijn totaal vermogen, vrij van successie, aan (neef, nicht, ...)
- 10% van mijn totaal vermogen, vrij van successie, aan (vriend, buurman, ...)
- ...

Let op : de berekening van de verdeling is niet altijd eenvoudig. Daarom laat u dat best aan uw financieel raadgever of uw notaris over. Ook voor nog andere mogelijkheden, zoals het ‘omgekeerd duolegaat' en het ‘monolegaat' laat u zich best bijstaan.

Dit is mijn laatste wilsbeschikking, gemaakte te..., op ...
Voornaam, naam, en handtekening...

Alle teksten hierboven worden enkel bij wijze van voorbeeld gegeven. U laat zich bij de redactie van uw testament best bijstaan door uw notaris of door uw financieel raadgever.