Aankondiging


Sinds 1 januari 2016 is de stadspredikant in dienst van het Protestants Sociaal Centrum.
De huidige stadspredikant is ds Ina Koeman, die in de loop van 2018 met pensioen gaat. 
Daarom is er nieuwe profielschets opgemaakt … er wordt gezocht naar een opvolger! 
Spannend voor het PSC, de kerken, voor de netwerken in Antwerpen én vooral voor al die mensen,
bij wie de nieuwe stadpredikant betrokken zal raken.

Lees hier verder: profielschets

 

PSC & de Stadspredikant


Gedurende vele jaren werd het ambt van stadspredikant vanuit de erkende tweede predikantsplaats van de Lange Winkelstraat opgevolgd door de commissie stadspredikant, die als een soort kerkenraad optrad voor het sturen en omkaderen van deze functie.

In deze commissie zetelen vertegenwoordigers van de vijf VPKB-gemeenten in het Antwerpse, de Duitstalige gemeente en het Protestants Sociaal Centrum (PSC). Meerdere jaren heeft het PSC-bestuur erop aangedrongen om de band met de kerken te versterken en de P van Protestant een permanente verankering in haar organisatie te geven. Met het wegvallen van Tetty Rooze door haar pensionering, die als werknemer in het PSC vluchtelingenwerk (nu AdviesCentrum Migratie - ACM) een verbindende factor was met de kerken, werd deze uitdaging nog groter.

Als PSC zijn we dan ook heel blij te kunnen melden dat wij de financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid van de functie Stadpredikant hebben mogen overnemen van de kerk van de Lange Winkelstraat. In de praktijk betekent dit dat het PSC nu een predikant heeft. Dit zal het mogelijk maken om de verbinding met de kerken binnen het toch snel veranderende welzijnslandschap te garanderen.

Diegenen die zich zouden zorgen maken over structurele veranderingen in Ina’s werk, kan ik geruststellen. Rond haar werkinvulling verandert er voorlopig niets en de commissie stadspredikant behoudt haar functie als de door het PSC uitbesteedde werkgever, die nu onder de verantwoordelijkheid van het PSC haar werk verderzet. De samenstelling van de commissie stadspredikant verandert evenmin. Door een permanente vertegenwoordiging van de commissie in het PSC wordt de goede communicatie gewaarborgd.

Voorzitter van de Raad van het Bestuur van het PSC, 

Koen Kinsbergen


Nieuwsberichten


8 Jul 2017
Ingezonden door: Ina Koeman

Vanuit de VPKB-gemeenten in het Antwerpse werd meer dan vijfentwintig jaar geleden beslist om het ambt van stadspredikant in te stellen ten gunste van het werk in deze stad. De opdracht van de stadspredikant werd zowel missionair als diaconaal geduid. De stadspredikant werd gekoppeld aan het Protestants Sociaal Centrum en ging van daaruit de stad in.
De huidige stadspredikant is ds Ina Koeman, die in de loop van 2018 met pensioen gaat.

Daarom is er nieuwe profielschets opgemaakt … er wordt gezocht naar een opvolger!
Spannend voor het PSC, de kerken, voor de netwerken in Antwerpen én vooral voor al die mensen, bij wie de nieuwe stadpredikant betrokken zal raken.


31 Dec 2015
Ingezonden door: Ina Koeman

Onderstaand artikel stond in Kerk en Leven. Marianne Cools, vrijwilligster bij het PSC Antwerpen, schreef het nav het speciale Sinterklaasweekend, dat sommige Antwerpenaars meemaakten. De profeet Jesaja spreekt over slechte paden en steile heuvels. Wat zou hij daarmee bedoelen? Schuilt er een antwoord in de vraag wie -in Godsnaam- al die vluchtelingen opvangt?
Vanuit Vluchtelingenwerk kregen we de vraag of we dit weekend (5/6/12) in Antwerpen 50 vluchtelingen thuis konden ontvangen? In het CAW-adviescentrum en migratie ontmoeten we de gastgezinnen. We zijn onder de indruk van hun openheid en enthousiasme, Advent op zijn best.


31 Dec 2015
Ingezonden door: Ina Koeman

Kerstfeest begon in de nacht. In de nacht van de Engelen. God wordt mens en door de nacht dringt het licht bij ons naar binnen, in ons hart, in onze ziel – er is licht – er is de Engelenzang – er is hoop… Voor de wereld, voor ons persoonlijk…

Het Evangelie naar Lucas vertelt er ook zo heerlijk over – een schitterende ouverture heeft Lucas ervan gemaakt. Twee hele hoofdstukken lang… Maar nu kijken we es naar Mattheus. En ’t is of je een hamer op je kop krijgt: nog maar net is de Immanuel geboren, de God-met-ons gevierd, nog maar net hebben de magiërs, de wijzen uit het Oosten voor hem geknield en hem geschenken gegeven, en nu begint het eerste lijden al.


26 Sep 2015
Ingezonden door: Ina Koeman

Omdat ik mij een beetje moest voorbereiden op het leerhuis over Ezechiël* (zijn naam betekent: God is sterk, maakt sterk), dat net van start is gegaan, kwam ik weer die huiveringwekkende tekst tegen uit Ezechiël 34. In de vertaling van de Naardense Bijbel luidt de tekst als volgt:


17 Jun 2015
Ingezonden door: Ina Koeman
Dit meisje staat symbool voor een migratiebeleid dat zichzelf langzaam heeft ontmenselijkt Dit meisje verdronk in de Middellandse Zee. Zij ligt hier niet per toeval. Dit meisje staat symbool voor een migratiebeleid dat zichzelf langzaam heeft ontmenselijkt. Niet alleen op zee, ook op land. Want zelfs als dit meisje de oversteek had gehaald, dan had ze een Europa leren kennen dat haar duidelijk had gemaakt: wij zien je liever gaan dan komen. Dit is allang geen nieuws meer : we gewennen er aan dat dagelijks honderden vluchtelingen, die in gammele bootjes Europa trachten te bereiken, verdrinken in de Middellandse Zee. 
We voelen ons machteloos. We vinden dat de mensensmokkelaars hard moeten aangepakt worden, dan zullen er geen drenkelingen meer zijn en is ons geweten gesust. We kijken de andere kant op ...

17 Jun 2015
Ingezonden door: Ina Koeman

Jesaja 43, 18 – 21 (Bijbel in Gewone Taal)

God zegt: Maar denk niet alleen aan wat er gebeurd is. Kijk niet alleen terug naar het verleden. Want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen, heb je het niet gemerkt?
Ik maak een weg door de woestijn, en ik laat er rivieren stromen. De dieren in de woestijn zullen mij eren, omdat ik voor water zorg. En ook jullie zullen water kunnen drinken. Want jullie zijn het volk dat ik uitgekozen heb. Jullie zijn het volk dat ik gemaakt heb. En jullie zullen aan iedereen vertellen hoe machtig ik ben ...


22 Apr 2015
Ingezonden door: Ina Koeman
In het kader van een cursus over protestantisme, georganiseerd door de vier Antwerpse dominees, mocht ik een avond geven over: De kerk in de samenleving van nu. Ter voorbereiding las ik enkele artikelen en boeken en zocht ik op internet naar informatie. Hieronder leest u uit welke artikels en boeken ik geciteerd heb.  Lees meer ...

28 Dec 2013
Ingezonden door: Ina Koeman

      Ik wil mijn hoop niet delen met de armen,
      maar eerder de hoop van de armen delen.
                                                Dom Hélder Camara

De Bijbel is er klaar en duidelijk over: het hoéft niet dat er armen zijn onder U… In de Torah, de vijf boeken van Mozes, klinken deze woorden tussen alle regels door. En ook in de rest van de Bijbel, zien we het telkens terugkomen. Het hoéft niet… en toch gebeurt het. Omdat de mensen zich niet aangesproken voelen door deze Bijbel, waarin de woorden staan die de God-van-de-Bevrijding ons geeft om gelukkig en rechtvaardig te leven.


16 Dec 2013
Ingezonden door: Tetty Rooze

donderdag 16 januari om 19.30 in ‘ De Rank’,
Tramstraat 74, 2300 Turnhout

Vluchtelingenwerk heeft altijd iets profetisch. 
Bijbels gesproken is hij de vader aller profeten. We zijn blij dat hij onze tochtgenoot is bij het opkomen voor de rechten van hen die verdreven zijn door oorlog, geweld en armoede. Soms is het niet gemakkelijk woorden te vinden in alle werkdrukte om onrecht aan te kaarten.


23 Sep 2012
Ingezonden door: Ina Koeman

De toekomst van het PSC… een onderzoek

Een tijdje geleden schreef ik al eens over het onderzoek dat gedaan wordt om te zien op welke manier het PSC als diaconaal centrum van de protestantse kerken kan voortbestaan. Dit onderzoek wordt gedaan door het Interdisciplinair Kenniscentrum Kerk en Samenleving (IKKS).